Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Zajęcia teatralne

Czwartek 15.00-17.00 Grupa młodzieżowa
Czwartek 17.00-19.00 Grupa dorosłych

Prowadząca: Małgorzata Dolak

PDFRegulamin zajęć teatralnych OK.pdf
PDFZasady organizacji zajęć 2020.pdf
PDFInf. o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TEATRALNYCH ORGANIZOWANYCH
W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

§ 1

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach teatralnych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
2. Zajęcia odbywają się w ramach działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
3. Celem zajęć jest popularyzowanie zajęć teatralnych, promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu uczestników zajęć.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.
5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
6. Uczestnicy zajęć mogą reprezentować instytucję na przeglądach teatralnych, imprezach kulturalnych i czynnie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, projektach, itd.
7. Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy typuje i zgłasza instruktor.

§ 2
OBOWIĄZKI OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE

Ośrodek Kultury zobowiązuje się do:
1) zapewnienia uczestnikom sali do zajęć i prezentacji spektakli.
2) informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć lub poprzez stronę www.okniemodlin.org.
3) promowania działalności artystycznej uczestników zajęć poprzez wystawianie spektakli i przedstawień.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji w celu uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącego instruktora.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc, po przejściu etapu kwalifikacji nowych uczestników, odbywającego się na początku każdego roku artystycznego. Instruktor ocenia możliwości i predyspozycje kandydatów.
3. Osoby przyjęte do danej grupy wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne instytucji, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. W czasie zajęć, w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy. 
5. O obecności rodzica lub opiekuna prawnego w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
6. Ośrodek Kultury w Niemodlinie nie zapewnia opieki nieletnim, zarówno przed zajęciami, jaki i po ich zakończeniu.
7. Instruktor i pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
8. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę w trakcie zajęć (wyjście np. do toalety).
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników Ośrodka Kultury.
10. Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:
    1) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
    2) częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.).
11. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
12. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.
13. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
1) choroby instruktora,
2) sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,
4) wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

§ 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
1) przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
2) brania udziału w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
3) po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
4) stosowania się do poleceń instruktora,
5) dbałości o porządek w sali,
6) poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej,
7) poszanowania mienia Ośrodka Kultury w Niemodlinie, jak również pomieszczeń Ośrodka,
8) uczestnik zajęć nie może bez zgody instruktora wykorzystywać powierzonego mu autorskiego materiału metodycznego tj. scenariusz itd. podczas występów, na których nie reprezentuje Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

§ 6
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do:
1) wypełniania ankiety z danymi osobowymi uczestnika, adresem i danymi osoby do kontaktu,
2) informowania instruktora  przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika zajęć, stanie jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń,
3) dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach,
4) poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć,
5) odebrania nieletniego uczestnika zajęć natychmiast po zakończeniu zajęć,
6) dostarczenia instruktorowi pisemnej zgody na udział nieletniego uczestnika zajęć w wyjazdach na konkursy, przeglądy teatralne, warsztaty, itd.,
7) dopilnowania, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu.

§ 7
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.
3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich uczestników zajęć.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie www.okniemodlin.org.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Ośrodka Kultury.
3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zajęć artystycznych należy zgłaszać bezpośrednio u dyrektora Ośrodka Kultury.