Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Karpik 2016 Kasia Dolak - stypendium marszałka Koncert młodych instrumentalistów Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska i Jerzy Sadłoń Mini formacja Rytmix I Mini formacja Rytmix IV Mistrzostwa Europy - mini formacja Rytmix I Młodzi rysownicy Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda "Partnerstwo bez granic" Nagroda Dużego Eryka Nauka gry na gitarze Oceany 2017 Podsumowanie zajęć tanecznych 2017 Przedstawienie "Denat" Rytmix II Rytmix IV Rytmix IV Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia gry na fortepianie Zajęcia gry na keyboardzie Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół "Piąty Bieg"

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:"Termomodernizacja dachu Ośrodka Kultury w Niemodlinie".

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOGLOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

Przedmiary:

PDFPrzedmiar OK w Niemodlinie-dach-aktualny.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

PDFST 0.0. wymagania ogólne.pdf PDFSTB 0.1. roboty ziemne.pdf PDFSTB 0.2. roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf PDFSTB 0.3.roboty murowe.pdf PDFSTB 0.4.izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf PDFSTB 0.5.roboty pokrywcze.pdf PDFSTB 0.6 stolarka i slusarka.pdf PDFSTB 0.7.roboty z pref. gipsowych.pdf PDFSTB 0.8.tynki wewnętrzne.pdf PDFSTB 0.9 roboty malarskie.pdf PDFSTB 0.10 elewacja i tynkowanie.pdf PDFSTB 0.11.konstrukcje stalowe.pdf PDFSTE 0.1 Roboty Elektryczne.pdf PDFSTS 0.1 Roboty Instalacyjne.pdf

Projekt wykonawczy:

PDFMetryka.pdf

PDFDK Niemodlin opis techniczny.pdf

PDFAttyka.pdf

PDFPlan usytuowania.pdf

PDFPrzekroj podluzny.pdf

PDFPrzekroj poprzeczny.pdf

PDFRzut dachu.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 25.04.2012-str..pdf

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ 25.04.2012.pdf

Zmieniona dokumentacja:

PDFSTB 0.5.roboty pokrywcze po zmianie.pdf