Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:"Termomodernizacja dachu Ośrodka Kultury w Niemodlinie".

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOGLOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

Przedmiary:

PDFPrzedmiar OK w Niemodlinie-dach-aktualny.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

PDFST 0.0. wymagania ogólne.pdf PDFSTB 0.1. roboty ziemne.pdf PDFSTB 0.2. roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf PDFSTB 0.3.roboty murowe.pdf PDFSTB 0.4.izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf PDFSTB 0.5.roboty pokrywcze.pdf PDFSTB 0.6 stolarka i slusarka.pdf PDFSTB 0.7.roboty z pref. gipsowych.pdf PDFSTB 0.8.tynki wewnętrzne.pdf PDFSTB 0.9 roboty malarskie.pdf PDFSTB 0.10 elewacja i tynkowanie.pdf PDFSTB 0.11.konstrukcje stalowe.pdf PDFSTE 0.1 Roboty Elektryczne.pdf PDFSTS 0.1 Roboty Instalacyjne.pdf

Projekt wykonawczy:

PDFMetryka.pdf

PDFDK Niemodlin opis techniczny.pdf

PDFAttyka.pdf

PDFPlan usytuowania.pdf

PDFPrzekroj podluzny.pdf

PDFPrzekroj poprzeczny.pdf

PDFRzut dachu.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 25.04.2012-str..pdf

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ 25.04.2012.pdf

Zmieniona dokumentacja:

PDFSTB 0.5.roboty pokrywcze po zmianie.pdf