Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

 1. Nazwa instytucji: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel. 774606096
 2. Nazwa stanowiska: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
 3. Wymiar czasu pracy – 1 etat
 4. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
 5. Rodzaj umowy o pracę: od 1 września 2020 r. pierwsza umowa na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony
 6. Wymagane wykształcenie: wyższe (preferowane administracyjne, ekonomiczne lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy o podobnej specyfice zadań)
 7. Wymagania:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • osoba nie była karana
  • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość problematyki instytucji kultury, przepisów prawa pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o przetwarzaniu danych osobowych
  • biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych
  • łatwość w redagowaniu pism urzędowych
  • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 8. Zakres zadań:
  - prowadzenie sekretariatu, spraw bieżących i obsługa klientów Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - prowadzenie ewidencji dokumentów kancelaryjnych;
  - wystawianie, opisywanie faktur;
  - załatwianie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń Ośrodka Kultury w Niemodlinie – przygotowywanie umów, wystawianie faktur;
  - prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
  - prowadzenie składnicy akt;
  - prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie tj. prowadzenie list obecności, urlopów, kart ewidencji czasu pracy, grafików czasu pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
  - przygotowywanie sprawozdań, w tym do Głównego Urzędu Statystycznego;
  - przygotowywanie projektów umów cywilno - prawnych;
  - przygotowywanie projektów na dofinansowanie m.in. z programów unijnych, rządowych, ich realizacja i rozliczanie;
  - prowadzenie spraw i dokumentacji zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - prowadzenie ewidencji wpłat za zajęcia prowadzone przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie;
  - przygotowywanie pism, projektów zarządzeń wewnętrznych;
  - obsługa kasy fiskalnej;
  - obsługa monitoringu;
  - udział w organizacji imprez kulturalnych;
  - wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
  - wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV;
 2. Kwestionariusz osobowy wg wzoru (Załącznik nr 1);
 3. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru (Załącznik nr 3);
 4. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      X. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów.

 1. Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, w zaklejonej i opisanej kopercie (imię, nazwisko, adres) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej;
 2. Termin składania dokumentów upływa 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00;
 3. Dokumenty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub złożone za pomocą poczty elektronicznej – nie będą rozpatrywane.

      XI. Informacje dodatkowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
 2. Z wytypowanymi kandydatami dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie.
 4. Niedostarczenie ww. dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.
 5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie, prowadząc ww. nabór, przetwarza dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę. W Załączniku nr 2  znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  DOCZał. nr 1 Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
  PDFZał. nr 2 Inf. o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.pdf
  PDFZał. nr 3 Zgoda kandydata do pracy.pdf
  PDFInformacja o wynikach naboru.pdf